Çift Anadal ve Yandal Programlarının Oluşturulması

Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programları sadece Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki bölümler arasında gerçekleştirilebilir. Çift Anadal İkinci Lisans Programı ve/veya Yandal programı, program açmak isteyen bölümün başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile gerçekleşir. Program açan bölüm, bu programa hangi bölümden de öğrenci kabul edileceğini belirler

Çift Anadal İkinci Lisans Programının mezuniyet kredisi, programı uygulayan bölümün mezuniyet kredisinin üçte birinden az olamaz. İlgili bölümün mezuniyet kredisi ne olursa olsun alt sınır 36 kredidir. Yandal Programı ise, en az 18 krediden oluşur. Çift Anadal, ikinci lisans veya Yandal programında alınması gereken dersler ve krediler, programlar tarafından belirlenen alan yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili Çift Anadal lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

Hukuk, tıp, sağlık ve mühendislik programlarının kontenjanları, bu programların kontenjanlarının %20’sinden fazla, diğer programların da %20’sinden az olmamak üzere, bölümlerin teklifleri üzerine Senatoca kararlaştırılır ve Rektörlük tarafından yarıyılın / yılın başlangıcından önce ilân edilir. Başvuru sayısı kontenjandan fazla olduğu takdirde sıralamanın nasıl yapılacağı hususunun karara bağlanması yine Senatonun yetkisindedir.